Cesta vedomecká – časy a náplň

Srdečne Vás pozývame na 6. časť Cesty Vedomeckej opať na Slovensku a na Morave, na dvoch miestach obklopených prírodou, spevom vtákov a pokojom.
 

Cesta Vedomecká Morava r. 24: 

Kedy? 19. – 21. 4. roku 24

Kde? Těšíkovská Bydlina

Hovory: Výročné sviatky Slovanov vo svetle živlov, pôvodných svätostí a hospodárskych súvislostí

Viac správ uverejníme.

Prihlasovanie a otázky na diva@ved.sk (predmet Cesta Vedomecká)

Cesta Vedomecká Slovensko r. 24:

Kde? Jelenec, ubytovanie u Forgácha

Kedy? 26. – 28. 4. roku 24

Hovory: Výročné sviatky Slovanov vo svetle živlov, pôvodných svätostí a hospodárskych súvislostí

Viac správ zverejníme. 

Prihlasovanie a otázky na diva@ved.sk (predmet Cesta Vedomecká)

Hovory Cesty Vedomeckej roku 24: 

Duševeda: O spoločenskom duševne národov, duchovien,  kmeňová ochrana pred duševnými nemocami a stav v rozpade národných spoločností 

Duchoveda: význam prírodného duchovna v novej dobe, v budúcom vývoji a možnosti  

Duchovné dejiny: Spolupráca prírodných kultúr – ako bolo a bude  v podmienkach rozpadu tradičných spoločností. 

Obradoslovie: prechodový obrad prijatia mena – význam mena pre duchovnú Cestu

Sila slova: o význame prirodzenej  jadrovej slovančiny v jazykoch slovanských kmeňov. Porovnanie so syntetickými jazykmi. Pokračovanie v koreňoch slovanských mien

4 žvly: dnešné spoločnosti,  vojny a mier vo svetle náuky o živloch

Vedomecké liečiteľstvo: Použitie ohňa, vody, pary a zeme v liečiteľstve. Obživenie a spriechodnenie chrbtice  Piatok – slovanská potná chyža

Cesta koncovky: svargové rozjímania. Spoluhra. Hra koncovky s inými nástrojmi. 

Bubny a tepy:  členenie a zjednocovanie tepu. Čarovné kruhy. Upevňovanie a súlad živlov.

Divotance: výrazový tance v obradovej hudbe. Jarný obrad nesenia letka. 

Vedomecké kreslenie: čiaranie v rozjímaní. Cvičenia na presnosť čiary a na sústredenie a uvoľnenie duše. 

Čaropiesne: Kruhové piesne vo viachlasoch, brúsenie ženskýc a mužských spevov. Výrazy a farby hlasu. 

Rodové vzdelávanie: Vývoj rodiny od praveku po dnes. O zabezpečení rodovej výchovy v podmienkach rozbitej vonkajšej spoločnosti. 

Vzdelávanie detí: Ako postupovať v hudbe a v jazykoch vedomeckým spôsobom. 

Účastnícky poplatok 120 E s ubytovaním. + 20 E možnosť bezmäsitej stravy.

———————————————————–
Pozývame vás na 5. časť Cesty vedomeckej, ktorá bude na Slovensku 27. – 29.10.23 v Jelenci a na Morave 20.- 22.10.23 v Tešíkovskej Bydline.

Môžu sa ho zúčastniť aj takí, ktorí na minulých častiach neboli, keďže máme rad skrípt na čiastočné doštudovanie zaujímavých okruhov.

Bližšie správy nižšie.

Prihláška_Vedomecká cesta_Rodný kruh

Cesta Vedomecká na Slovensku roku ´23 bude v Jelenci pri Nitre

Vedie Žiarislav

Dátum: 27. – 29. 10. ´23

Miesto: Jelenec

Náplň: Vnútorný svet, ochranný duch, 4 živly v spoločnosti, kolo roka a výročné sviatky, koreňoslovie osobných mien, liečiteľstvo, očistné obrady, vnútorné vnímanie živy, ovládanie koncovej píšťaly, divotance, dupáky, čapáše

Školné s poplatkom za ubytovanie a bezmästiú stravu: 128 € / osoba

Viac správ pošleme prihláseným.

Prihlásiť sa možno na diva@ved.sk

Počet miest je obmedzený.

Článok k chystanej Časti: CESTA VEDOMECLÁ JE ŽIVÁ VEC

UŽ PREBEHLO:

Cesta vedomecká v Prahe:
 • Cvičenia – prvky divotancov, cvičenie 4 živly – Piesne 4 živlov.
 • Slovanské koreňoslovie v skratke. Význam, dôvod a spôsoby prijatia vnútorného mena. Pieseň mena.
 • 4 živly v milostných, rodinných a iných vzťahoch.
 • Ovládanie hlasu – prameň pásový, bránica, srdce, hlava zmiešané (alikvotne). Cvičenia kruhových spevov. Kreslenie slnečných znakov a ich význam.
 • Dejiny Slovanov a Východných Slovanov od prehistorickej doby po dnes v skratke. Z dejín praslovanských kmeňov, vývoji štátností, duchovien a povedomia slovanských kmeňov na území predkov, Rusínov, Ukrajincov, Bielorusov a Rusov. Porovnanie dejinných siločiar Západorímskej (franskej) ríše a Východorímskej ríše (byzatskej a ruskej) s dnešným dianím. Rovnováha na Zemi.
 • Vylaďovanie, rovnováha a sebaobrana 4 živlov pri rôznych príležitostiach. Práca so živlami vo vzťahoch.
 • O celostnosti prírodnej slovanskej duchovnej kultúry
 • Obrad chvály darov Zeme – s hodovným prestretým stolom s prírodnými pochutinami. Piesne chvály, oheň,…

Letné sústredenie: Cesta vedomecká –  týždňové sústredenie – Na Medzi
 • Denná duchovná očista, posilňovanie,
 •  Prvky a celok 12 vedomeckých okruhov
 • Základné črty rodného duchovna v minulosti a dnes. O jadre vedomeckého učenia.
 • Dejinné chody  v minulosti, dnes a príprava budúcnosti
 • Osobná príprava , príprava zabezpečenia  miska, ocieľka, osobný odev ak niečo chýba
 • Vybrané zručnosti z tábora remesiel
 • Príprava obradov. zvládanie živlov. obrad pahreby,  prechodové obrady

OBSAH 4. ČAST

Duševeda: Milostné vzťahy a vedomá cesta, vylaďovanie vzťahov živlami, slušnosťou a úctou.
Duchoveda: O ceslostnosti pôvodného prírodného duchovna: rozsah božstiev a duchovu Slovanov.
Duchovné dejiny: Dejiny východných Slovanov – od začiatku letopočtu až podnes – dejinne,
duchovne a zemsky.
Obrady a obradoslovie: O obradoch letného slnovratu (príprava), obrad prijímania mena (príprava)
Sila slova: MENO – význam osobného mena, dôvod a spôsoby prijatia mena.
4 živly: Narábanie zo živlami pri vylaďovaní vzťahov.
Vedomecké liečiteľstvo: Návykové látky – von z krútňavy. Príprava liečiv z rastlín (úvod).
Rozjímania: Rozvoj slnečnej sily.
Vedomecké kreslenie: Dych a čiara. Príprava duchovného tanca s hlinkami a pravzormi.
Cesta koncovky: Ovládanie prvkov v živloch, ovládanie tónov píšťaly.
Doby a tepy: Stupňovanie a uvoľňovanie tepu. Ovládanie perných a ladných prvkov
Divotance a Rajana: Vnútorný chod živy – vnímanie živy a živlov, vrcholenie a uvoľnenie.
Čaropiesne: Dvojhlasy, vnímanie živy v prameňoch, piesne Slnka a Letného Slnovratu.
Zručnosť: V piatok večer možnosť vystrihnutia a šitia košele alebo košelice (ženskej), prípadne prakrpcov. (treba zahlásiť vopred na mejl, cena materiálu nie je zahrnutá v cene)


OBSAH 3. ČASTI:

Duševeda: 4 živly v milostných vzťahoch, vplyv živlov rodičov na nich

Duchoveda: Počiatky prírodného duchovna a protoslovanské kultúry.

Duchovné dejiny: Nástup monoteizmu, poddanstva a cirkevných štátov.

Obrady a obradoslovie: Jarné sviatky, Turíce, sobáš, obrady jarnej očisty.

Sila slova: Citový náboj v dozorumievaní. Mudry pred prácou a chodmi.

4 živly: Cvičenia v živloch pri rôznych príležitostiach.Narábanie so živlami

Vedomecké liečiteľstvo: tradičné a vedomé použitie prírodných látok

Rozjímania a rajana – tlačenie a ťahanie živy, splývanie
Vedomecké kreslenie – strom života, maľba (solololit – akryl, olej, vaj.tempera)
Cesta koncovky – čiarotep, prvky ovládania píšťaly (dych, nátrilk, vyvieračka…)
Doby a tepy – hĺbavé bubnovanie (bubnovanie do stavu prechodu)
Divotance – kruhové tance
Čaropiesne – Piesne jari a Slnka, pieseň Turoňa, kruhové piesne
Zručnosť: V piatok možnosť vyrezania prakrpcov alebo krpcov


OBSAH 2. ČASTI:

Slovanské duchovno v prvom tisícročí: Slovanské božstvá ako súčasť dobových celostných hodnôt. Prečo Slovania neprijímali kresťanstvo a dosiahli najväčšie rozšírenie v časoch pôvodného duchovna, keď už sa Západ pokresťančoval? (duchoveda a duchovné dejiny).
Živly v osobnosti: v akých živloch prevažne vlní naša duša,
rozoznávanie a zušľachťovanie. Uvedomenie si daností, posilnenie slabín –
smerom k duchovnému naplneniu. (osobná duševeda)
Hromničný obrad: Prechodový obrad mužský, postrižiny (obradoslovie),  Pieseň Perún, pieseň Živa – mužský hučaný a ženský hrdelný spev. (rozjímania)

Obrad svätenia jari, Turíce
Koreňoslovie slovanského duchovného slovníka (etymológia) všeslovanských božstiev, koreňoslovie živlov a koreňoslovné hry (sila slova)
Perné a ladné prvky pri hre s koncovkou a bubnami (dob, rámová
riečica, hrkadlá a chrastidlá, ozembuch)
Slnečné kolá a ich význam – vedomecké kreslenie, duchoveda
Tanec živlov (divotance)

OBSAH 1. ČASTI:

Duševeda: 4 živly v duši (základ), živokruhy (o prijímaní a odovzdávanie
živy), vnímanie súladu.
Duchoveda: Divy, o vnímaní svätostí – svätoháje a posvätné miesta,
význam prechodových obradov.
Duchovné dejiny: o budúcom vývoji ľudstva, pravzory v bájosloví,
rozprávkach, povestiach, piesňach…a vedomých odkazoch.
Obrady a obradoslovie: základné obradové prvky, vedomé
sebaovládanie, obrady výročné, obrady osobné a prechodové.
Sila slova: o koreňosloví význam duchovného mena, slovo a vedomie.
4 živly úvod vedy do 4 živlov: uctievanie živlov vedomými predkami/
rozčlenenie vied a prepojenie, podstata 4 živlov

Užité smery a cvičenia:
Rozjímania a rajana – dychové cvičenia a ovládanie bránice v žive
Vedomecké kreslenie – strom života v dejinách a súčasnosti, maľba, výšivka…
Cesta koncovky – spojenie dychu s duchom a dušou, voľnohra, pozdrav koncovky
Doby a tepy – dvojkový, štvorkový a osmičkový tep,
Divotance – jednokročka a dvojkročka
Čaropiesne – piesne Slnka, živlov a liečivá pieseň

V sobotu večer obrad očisty, voľnohra, divotancovačka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *